Giới thiệu

Trung tâm tư vấn quy hoạch, thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp  là đơn vị trực thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Chức năng nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 54/QĐ-VNN, ngày 23/04/2019 của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Tư vấn quy hoạch, thị trường và chiến lược phát triển nông nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như:

Xuất bản bản tin xúc tiến thương mại nông nghiệp năm 4 kỳ.

Khảo sát thông tin thị trường nông lâm thủy sản của các chợ để dự báo giá cả thị trường nông lâm thủy sản.

Khảo sát thông tin sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nông nghiệp, các hợp tác xã. Thực hiện nhiệm vụ kết nối nối cung cầu và hội chợ triển lãm. Trung tâm hỗ trợ, kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ, giải quyết đầu ra, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.