Huyện Tĩnh Gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất

 Nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững là vấn đề cốt lõi trong xây dựng NTM. Thực hiện mục tiêu này, từ khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, huyện Tĩnh Gia luôn lấy mục tiêu phát triển sản xuất làm gốc, là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia.

    Để gắn xây dựng NTM với phát triển sản xuất, trước hết huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện ngay từ công tác quy hoạch NTM gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đó, cùng với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội chung, các xã đã dành quỹ đất để xây dựng khu trang trại chăn nuôi, khu phát triển làng nghề, khu sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh… Cùng với đó, huyện đã tranh thủ nguồn lực bên ngoài, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, như: đổ bê tông kiên cố nhiều tuyến đường giao thông nội đồng, xây mới, nâng cấp, tu bổ kênh mương nội đồng, trạm bơm, cống lấy nước… Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ kinh phí để các xã xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính riêng trong năm 2017, huyện đã huy động được 90,3 tỷ đồng để xây dựng NTM; trong đó đầu tư gần 50% nguồn huy động được để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

   Không chỉ gắn xây dựng NTM với phát triển sản xuất nông nghiệp, với điều kiện là huyện ven biển, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, vì vậy trong quá trình xây dựng NTM, huyện chú trọng lồng ghép thực hiện các tiêu chí gắn với phát triển ngành nghề khai thác, chế biến, kinh doanh hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các xã vùng biển vận động các hộ ngư dân giảm dần các phương tiện khai thác có công suất dưới 20 CV, tăng số lượng phương tiện có công suất lớn từ 90 CV trở lên. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh hải sản gắn với bảo vệ môi trường để bảo đảm tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Đối với các xã có diện tích nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển sản xuất theo hướng lựa chọn con nuôi, hình thức phù hợp với điều kiện, đặc điểm ao, đầm, thời tiết, khí hậu của từng khu vực nuôi và trình độ, kỹ thuật và nguồn vốn của từng hộ nuôi. Cơ cấu nuôi trồng thủy sản chuyển dịch theo hướng giảm diện tích nuôi quảng canh sang hình thức nuôi thâm canh, đa dạng hóa đối tượng nuôi với xây dựng mô hình nuôi theo hướng an toàn và đa dạng sinh học.

     Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nội dung gắn xây dựng NTM với phát triển sản xuất, nên các xã đều có quỹ đất dành cho phát triển khu trang trại, hình thành được vùng sản xuất lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, với tổng diện tích hơn 4.000 ha, phát triển 14 ha rau an toàn. Tổng số phương tiện khai thác hải sản của toàn huyện hiện có 2.375 chiếc, tổng công suất 185.462 CV; trong đó, tàu có công suất hơn 90 CV là 785 chiếc, số lao động tham gia khai thác là 9.863 lao động. Dịch vụ hậu cần nghề cá không ngừng phát triển tại các xã Hải Bình, Hải Thanh, Nghi Sơn, Hải Châu, Hải Ninh, toàn huyện có 45 doanh nghiệp và 448 cơ sở chế biến thủy, hải sản các loại, hầu hết các doanh nghiệp và cơ sở chế biến này đều chú trọng đến công tác bảo đảm môi trường trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, một số mô hình nuôi, trồng thủy sản theo hướng công nghệ mới, như: nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá biển, ốc hương, tôm hùm,… được áp dụng ngày càng nhiều trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho các hộ nuôi. Đáng chú ý, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng NTM, huyện đang tập trung đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa  cho một số sản phẩm chế biến thủy, hải sản, như: nước mắm, chả cá, mực khô, ngao,…

     Kết quả từ phát triển sản xuất đã minh chứng cho hiệu quả và sự đúng đắn trong thực hiện các nội dung và giải pháp gắn xây dựng NTM với phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia những năm qua. Những kết quả trên cũng chính là nền tảng để huyện Tĩnh Gia tiếp tục thực hiện mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM những năm tiếp theo và trước mắt là phấn đấu có thêm 2 xã trở lên về đích NTM trong năm 2018 và bình quân mỗi xã tăng thêm từ 1 tiêu chí trở lên./.