Kiểm tra tình hình sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân 2018

Thực hiện chương trình công tác định kỳ hàng năm. Để có cơ sở báo cáo và đánh giá thực tiễn sản xuất lúa trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Cục thống kê tỉnh đi kiểm tra thực tế trên địa bàn các huyện Như Thanh, Nông Cống, Thọ Xuân và Triệu Sơn từ ngày 23-25 tháng 5 năm 2018.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa và Lãnh đạo các phòng, các chuyên viên của Sở Nông nghiệp & PTNTvà Cục thống kê tỉnh. Tại các địa phương được kiểm tra, tham gia có đại diện lãnh đạo UBND huyện; phòng Nông nghiệp, trạm bảo vệ thực vật, Chi cục Thống kê huyện, Trạm khuyến nông; đại diện UBND các xã và cán bộ có liên quan.

Kết quả kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá như sau: Nhìn chung năng suất lúa trên địa bàn tỉnh vụ Xuân 2018 đạt kết quả tốt. Năng suất tăng hơn so với vụ Xuân năm 2017. Từ nay đến cuối vụ nếu không có những biến động do thời tiết, thiên tai thì đây là vụ lúa cho năng suất cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt đây là vụ sản xuất an toàn; hầu hết các trà lúa đều không phải phun hóa học trừ bệnh.