Liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, huyện Hà Trung

Liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng, huyện Hà Trung           Liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi là xu hướng tất yếu hướng tới […]